VAKKEUSES

SUBJECTS (GR 10-12)

Afrikaans Huistaal/Home Language

Afrikaans Eerste Addisionele Taal/First Additional Language

Engels Huistaal/English Home Language

Engels Eerste Additionele Taal/English First Additional Language

Wiskunde/Maths

Besigheidstudies/ Business Studies OR Fisiese Wetenskap/Physical Science

Verbruikerstudie/Consumer Studies OR Rekeningkunde/Accounting

Rekenaars Toepassings Tegnologie/ Computer Applications Technology OR Lewenswetenskap/Life Science OR Toerisme/Tourism