VAKKEUSES

SUBJECTS (GR 4-7)

Afrikaans Huistaal/Home Language

Afrikaans Eerste Addisionele Taal/First Additional Language

Engels Huistaal/English Home Language

Engels Eerste Additionele Taal/English First Additional Language

Wiskunde/Maths

Sosiale Wetenskap/Social Science

Natuurwetenskap/ Natural Science

Lewensorientëring/Life Oriëntation


Tegnologie/Technology

Visuele Kunste/Art and Culture