GESKIEDENIS

HISTORY

Een van die oudste departementele skole in die RSA

In Augustus 1850 word Mnr. F.C.M. Voigt deur die Onderwys departement aangestel as onderwyser in Franschhoek. Die Kapel, waar die huidige kerksaal is, het as skoolgebou gedien. In 1899 is daar verskuif na die huidige terrein. Ou La Rochelle (huidige koshuisanneks) is ook in 1899 betrek. In 1903 was die nuwe skool te klein en moes vyf nuwe klaskamers aangebou word. Dieselfde verskynsel het hom in 1907 herhaal toe die saal (huidige ou saal) met bygaande klaskamers bygevoeg is.

Die aanstelling van Mnr. W.E. Malherbe (‘n seun van die dorp) as skoolhoof in 1897 het ‘n tydperk van ongeëwenaarde vooruitgang ingelei. Volgens die skool se register van 1908 was daar 380 leerlinge in die skool. Die aantal matrikulante het 72 beloop en 170 leerlinge het in die skoolkoshuise tuisgegaan. Hoërskool Franschhoek het toe reeds leerlinge vanoor die hele land gelok. Mnr. Malherbe wat in 1905 ‘n professoraat op Stellenbosch aanvaar het, is opgevolg deur dr. G.C. Cilliè. Laasgenoemde het ook in 1908 professor op Stellenbosch geword en is opgevolg deur mnr. J.G.R. Lewis. Dit was onder dié driemanskap dat die skool in die jare 1897 tot 1912 stellig sy tydperk van grootste roem beleef het. Die leerlinge wat in hierdie tyd aan die skool gestudeer het, het bekende name ingesluit soos Adv. J.G. Strijdom, Eerste Minister; Dr. H.J. van der Bijl, Voorsitter van Yskor en Eskom; Dr. S.H. Pellissier, Direkteur van Onderwys in die OVS en die Vader van Volkspele; Dr. D.B. Bosman, Gesant in Nederland; Ds. P.J. Viljoen, Moderator van die NG Kerk in die Transvaal; Mnr. J.G. Carinus, Administrateur van die Kaapprovinsie.

Sederdien het die skool se demografiese samestelling verander om ‘n verskeidenheid van kulture te omsluit. Hoërskool Franschhoek het ‘n prysenswaardige diversiteit wat gesien kan word in die sport en kulture aktiwiteite wat aangebied word. Ons is trots op die prestasies wat ons leerders jaarliks lewer. Ons toegewyde onderwysers berei ons leerders voor vir die komplekse eise van die volwasse lewe. Hoërskool Franschhoek, ‘n skool waar leerders hul tyd uitkoop. Tempus Nosce!

One of the oldest Departmental Schools in the RSA

In August 1850 Mr FCM Voigt was appointed, by the Educational Department, as a teacher in Franschhoek. The Chapel (where the present church hall is situated) served as the school. In 1899 the school moved to the present site. The first boarders were housed in Old La Rochelle (the present annex) in 1899. By 1903 the school became to small and five new classrooms had to be added. The same situation occurred in 1907 and the hall (present old hall) and classrooms were added. The appointment of Mr WE Malherbe (a son of the community) as principal in 1897, initiated an era of unknown prosperity. The school register of 1908 shows 380 pupils. Of these, 72 were matrics and 170 boarders were housed in various hostels. Pupils came from the furthest corners of the country.

In 1905 Mr Malherbe was offered a professorship by University of Stellenbosch and he was replaced by Dr GC Cilliè. In 1908 the latter also became a professor at Stellenbosch and his place was filled by Mr JGR Lewis. It was under these three gentlemen that the school knew it's greatest fame. During this prosperous period, the school had pupils who were later to excel in various prominent posts. Among them were: Adv. JG Strijdom, Prime Minister; Dr HJ van der Bijl, Chairman of Iscor and Escom; Dr SH Pellissier, Director of Education in the OFS and the father of Volkspele; Dr DB Bosman, Union Envoy in the Netherlands; Ds PJ Viljoen, Moderator of the DR Church in the Transvaal; Mr JG Carinus, Administrator of the Cape Province.

Since then, the school's demographic changed to include various cultures. Our diversity can clearly be seen in the sport and cultural activities that we participate in. We are very proud of the achievements that our learners reache every year. Our diligent teachers prepare our learners for the complexities of adult life. Franschhoek High, a school where learners learn to use their time effectively. Tempus Nosce!