VISIE EN MISSIE

VISION AND MISSION

HOËRSKOOL FRANSCHHOEK


LEUSE

“Koop die tyd uit”

"Tempus Nosce"

VISIE

Die Hoërskool Franschhoek bied onderrig aan seuns en meisies vanaf Pre-graad R tot Graad 12. Die skool se voertale is Afrikaans en Engels en klasse word hoofsaaklik op ‘n dubbelmedium grondslag in hierdie twee tale aangebied. Die skool het ‘n Christelike karakter en die norme wat voorgehou word, is op Christelike beginsels gebaseer. Ons is trots daarop dat ons skoliere se potensiaal op akademiese, sport- en ander kultuurterreine optimaal ontwikkel. Deur bydrae wat ons skool lewer tot die volledige ontwikkeling van elke skolier se persoonlikheid, word jongmense voorberei vir die komplekse eise van ons moderne samelewing tydens en na hul skoolloopbaan.


Franschhoek High School offers tuition to boys and girls from Pre R to grade 12. The school’s medium of instruction is English and Afrikaans and mainly takes place in a dual-medium situation. The school has a Christian character and the values and norms that are upheld are based on Christian principles. We are proud to develop our scholars to their full potential in academic, sport and cultural areas. Our school aims to develop learners holistically in order for young people to be prepared for the complex demands of our modern society during and after their school careers.MISSIE

In ons bemoeienis met die leerders wat in ons sorg geplaas is, streef ons om die maksimum vorming en ontwikkeling van die kind in sy totaliteit te bewerkstellig.

Dit is ons strewe om elke kind te help om sy / haar volle potensiaal op akademiese, fisiese, sielkundige, kulturele, sosiale en geestelike gebied te bereik, maar akademiese ontwikkeling bly die skool se hoogste prioriteit. Die skool erken en respekteer die diversiteit van die leerders se godsdienstige affiliasies, maar die Christelike geloof vorm die basis van die skool se optredes. In ons strewe om gebalanseerde en getroue burgers voor te berei om hul regmatige plek in die samelewing in te neem, wat ‘n sinvolle bestaan sal kan maak, wat ‘n aanwins vir sy medemens en ons land sal wees en wat sal leef tot eer van sy God, erken ons die leerders se ouers / voogde en instansies soos die kerk, opvoedkundige ondersteuningsdienste en ander toepaslike organisasies as vennote in ons taak en onderneem ons om die beste moontlike samewerking tot voordeel van ons leerders te fasiliteer.